D&C : การประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์Decha & Co ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "การประกอบการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์" แด่ผู้อบรมหลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
29 June 2017